పిల్లలకి చదువు బాగా రావటానికి

పిల్లలకి చదువు ప్రారంభం చేసేటప్పుడు , ప్రతిసారి చదుకునేటప్పుడు , ప్రతి పరీక్షా వ్రాసేముందు ఈ మంత్రం చదువుకుంటే పరియక్షలో ఉత్తీర్ణత చదువులో వృద్ధి కలుగుతుంది.