అక్షరాబ్యాసం ఎలా ఎప్పుడు చేయాలి

అక్షరాబ్యాసం 5 సంవత్సరం లో జరిపించాలి కానీ ఇప్పుడు పెద్దవాళ్లు బిజీ గ ఉండడం వలన 3వ ఏటా చేయించడం జరుగుతుంది. అక్షరబ్యాసం ఎవరికీ అయితే చేయిస్తున్నామో వారికీ పోదునే స్నానం చేయించి  కొత్తబట్టలు వేసి ఏమి తినకుండా పోదునే గుడికి వెళ్లి , లేదా ఇంట్లో వర్జ్యం లేకుండా ఉండాలి . 

లగ్నం లో కానీ , దశమం కానీ , పంచమం కానీ , వాక్ స్థానం లో కానీ శని లేకుండా ఉంటె మంచిది శుభగ్రహాలు కేంద్రంలో ఉంటె విశేషం మంచి విద్య  ప్రాప్తి జరుగుతుంది.  మంగళవారం, శనివారం , అమావాస్య తరువాత వచ్చే విదియ పనికి రాదు . తదియ , పంచమి , సప్తమి , దశమి , ఏకాదశి , వర్జ్యం లేకుండా , గ్రహణం లేకుండా , మాస సంక్రాతి కాకుండా చూసుకోవాలి .

అక్షరాబ్యాసం ఈ నక్షతరం లో చేయిస్తే మంచిది : 

ప్రారంభించకూడని తిధి :

పౌర్ణిమ  , అమావాస్య  పాడ్యమి , నవమి , చతుర్దశి , షష్ఠి , మాస సంక్రాతి.

ఈ అక్షరాబ్యాసం చేసిన రోజు పేద పిల్లలికి పాలక , బలపం , pen , pencil , స్కూల్ uniform , లేదా స్పీచులు ఫీజ్ కట్టడం ఇలాంటివి చూసుకోవాలి . మొట్ట మొదటి సరి స్కూల్ లో వేసే టపుడు వర్జ్యం లేకుండా చూసుకోవాలి .

చదువు  బాగా రావాలి అంటే అని గ్రహాలు బాగుండాలి . ఏ గ్రాహం బాగుంటే ఆ గ్రాహం అనుగ్రహించే చదువు చదువుకుంటారు అంటే రవి , చంద్రబలం , పంచమాధిపతి , 9వ స్థానం , పూర్వ పుణ్యం బాగుంటే primary school బాగుంటుంది . రీసెర్చ్ బాగుండాలి అంటే 9, 12, 5 వ స్తతనం బాగుండాలి.

సరస్వతి అనుగ్రహం ఉంటె విద్య బాగా వస్తుంది . నేర్చుకున్న విద్య మరిఒకరికి నేర్పించడం వలన ఆ పుణ్యం ఉంటె ఈ జన్మలో విద్య వస్తుంది .