సత్థసన్తానం


సంతానం లేకుండా బాధపడతుంటే ,Dr లోపాలు ఏమి లేవు అనీ test లు చేసి లోపం ఏమి లేదు అని చెప్పిన ఏమి చేయాలో తెలియక పోతే ఈ మంత్రం చదువుకుంటే మంచిది . కంటికి కనిపించని లోపాలు ఏమి ఉన్న తొలిగిపోయి సత్థసంతానం కలుగుతుంది.