నారాయణ కవచం

న్యాసః

అఙ్గన్యాసః
ఓం ఓం పాదయోః నమః |
ఓం నం జానునోః నమః |
ఓం మోమ్ ఊర్వోః నమః |
ఓం నామ్ ఉదరే నమః |
ఓం రాం హృది నమః |
ఓం యమ్ ఉరసి నమః |
ఓం ణాం ముఖే నమః |
ఓం యం శిరసి నమః |
కరన్యాసః
ఓం ఓం దక్షిణతర్జన్యామ్ నమః |
ఓం నం దక్షిణమధ్యమాయామ్ నమః |
ఓం మోం దక్షిణానామికాయామ్ నమః |
ఓం భం దక్షిణకనిష్ఠికాయామ్ నమః |
ఓం గం వామకనిష్ఠికాయామ్ నమః |
ఓం వం వామానికాయామ్ నమః |
ఓం తేం వామమధ్యమాయామ్ నమః |
ఓం వాం వామతర్జన్యామ్ నమః |
ఓం సుం దక్షిణాఙ్గుష్ఠోర్ధ్వపర్వణి నమః |
ఓం దేం దక్షిణాఙ్గుష్ఠాధః పర్వణి నమః |
ఓం వాం వామాఙ్గుష్ఠోర్ధ్వపర్వణి నమః |
ఓం యం వామాఙ్గుష్ఠాధః పర్వణి నమః |
విష్ణుషడక్షరన్యాసః%
ఓం ఓం హృదయే నమః |
ఓం విం మూర్ధ్నై నమః |
ఓం షం భ్రుర్వోర్మధ్యే నమః |
ఓం ణం శిఖాయామ్ నమః |
ఓం వేం నేత్రయోః నమః |
ఓం నం సర్వసన్ధిషు నమః |
ఓం మః ప్రాచ్యామ్ అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం మః ఆగ్నేయ్యామ్ అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం మః దక్షిణస్యామ్ అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం మః నైఋత్యే అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం మః ప్రతీచ్యామ్ అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం మః వాయవ్యే అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం మః ఉదీచ్యామ్ అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం మః ఐశాన్యామ్ అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం మః ఊర్ధ్వాయామ్ అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం మః అధరాయామ్ అస్త్రాయ ఫట్ |
శ్రీ హరిః
అథ శ్రీనారాయణకవచ

||రాజోవాచ||
యయా గుప్తః సహస్త్రాక్షః సవాహాన్ రిపుసైనికాన్|
క్రీడన్నివ వినిర్జిత్య త్రిలోక్యా బుభుజే శ్రియమ్||1||
భగవంస్తన్మమాఖ్యాహి వర్మ నారాయణాత్మకమ్|
యథాస్స్తతాయినః శత్రూన్ యేన గుప్తోస్జయన్మృధే||2||
||శ్రీశుక ఉవాచ||
వృతః పురోహితోస్త్వాష్ట్రో మహేన్ద్రాయానుపృచ్ఛతే|
నారాయణాఖ్యం వర్మాహ తదిహైకమనాః శృణు||3||
విశ్వరూప ఉవాచధౌతాఙ్ఘ్రిపాణిరాచమ్య సపవిత్ర ఉదఙ్ ముఖః|
కృతస్వాఙ్గకరన్యాసో మన్త్రాభ్యాం వాగ్యతః శుచిః||4||
నారాయణమయం వర్మ సంనహ్యేద్ భయ ఆగతే|
పాదయోర్జానునోరూర్వోరూదరే హృద్యథోరసి||5||
ముఖే శిరస్యానుపూర్వ్యాదోఙ్కారాదీని విన్యసేత్|
ఓం నమో నారాయణాయేతి విపర్యయమథాపి వా||6||
కరన్యాసం తతః కుర్యాద్ ద్వాదశాక్షరవిద్యయా|
ప్రణవాదియకారన్తమఙ్గుల్యఙ్గుష్ఠపర్వసు||7||
న్యసేద్ హృదయ ఓఙ్కారం వికారమను మూర్ధని|
షకారం తు భ్రువోర్మధ్యే ణకారం శిఖయా దిశేత్||8||
వేకారం నేత్రయోర్యుఞ్జ్యాన్నకారం సర్వసన్ధిషు|
మకారమస్త్రముద్దిశ్య మన్త్రమూర్తిర్భవేద్ బుధః||9||
సవిసర్గం ఫడన్తం తత్ సర్వదిక్షు వినిర్దిశేత్|
ఓం విష్ణవే నమ ఇతి ||10||
ఆత్మానం పరమం ధ్యాయేద ధ్యేయం షట్శక్తిభిర్యుతమ్|
విద్యాతేజస్తపోమూర్తిమిమం మన్త్రముదాహరేత ||11||
ఓం హరిర్విదధ్యాన్మమ సర్వరక్షాం న్యస్తాఙ్ఘ్రిపద్మః పతగేన్ద్రపృష్ఠే|
దరారిచర్మాసిగదేషుచాపాశాన్ దధానోస్ష్టగుణోస్ష్టబాహుః ||12||
జలేషు మాం రక్షతు మత్స్యమూర్తిర్యాదోగణేభ్యో వరూణస్య పాశాత్|
స్థలేషు మాయావటువామనోస్వ్యాత్ త్రివిక్రమః ఖే‌వతు విశ్వరూపః ||13||
దుర్గేష్వటవ్యాజిముఖాదిషు ప్రభుః పాయాన్నృసింహో‌సురయుథపారిః|
విముఞ్చతో యస్య మహాట్టహాసం దిశో వినేదుర్న్యపతంశ్చ గర్భాః ||14||
రక్షత్వసౌ మాధ్వని యఙ్ఞకల్పః స్వదంష్ట్రయోన్నీతధరో వరాహః|
రామో‌ద్రికూటేష్వథ విప్రవాసే సలక్ష్మణోస్వ్యాద్ భరతాగ్రజోస్స్మాన్ ||15||
మాముగ్రధర్మాదఖిలాత్ ప్రమాదాన్నారాయణః పాతు నరశ్చ హాసాత్|
దత్తస్త్వయోగాదథ యోగనాథః పాయాద్ గుణేశః కపిలః కర్మబన్ధాత్ ||16||
సనత్కుమారో వతు కామదేవాద్ధయశీర్షా మాం పథి దేవహేలనాత్|
దేవర్షివర్యః పురూషార్చనాన్తరాత్ కూర్మో హరిర్మాం నిరయాదశేషాత్ ||17||
ధన్వన్తరిర్భగవాన్ పాత్వపథ్యాద్ ద్వన్ద్వాద్ భయాదృషభో నిర్జితాత్మా|
యఙ్ఞశ్చ లోకాదవతాజ్జనాన్తాద్ బలో గణాత్ క్రోధవశాదహీన్ద్రః ||18||
ద్వైపాయనో భగవానప్రబోధాద్ బుద్ధస్తు పాఖణ్డగణాత్ ప్రమాదాత్|
కల్కిః కలే కాలమలాత్ ప్రపాతు ధర్మావనాయోరూకృతావతారః ||19||
మాం కేశవో గదయా ప్రాతరవ్యాద్ గోవిన్ద ఆసఙ్గవమాత్తవేణుః|
నారాయణ ప్రాహ్ణ ఉదాత్తశక్తిర్మధ్యన్దినే విష్ణురరీన్ద్రపాణిః ||20||
దేవోస్పరాహ్ణే మధుహోగ్రధన్వా సాయం త్రిధామావతు మాధవో మామ్|
దోషే హృషీకేశ ఉతార్ధరాత్రే నిశీథ ఏకోస్వతు పద్మనాభః ||21||
శ్రీవత్సధామాపరరాత్ర ఈశః ప్రత్యూష ఈశో‌సిధరో జనార్దనః|
దామోదరో‌వ్యాదనుసన్ధ్యం ప్రభాతే విశ్వేశ్వరో భగవాన్ కాలమూర్తిః ||22||
చక్రం యుగాన్తానలతిగ్మనేమి భ్రమత్ సమన్తాద్ భగవత్ప్రయుక్తమ్|
దన్దగ్ధి దన్దగ్ధ్యరిసైన్యమాసు కక్షం యథా వాతసఖో హుతాశః ||23||
గదే‌శనిస్పర్శనవిస్ఫులిఙ్గే నిష్పిణ్ఢి నిష్పిణ్ఢ్యజితప్రియాసి|
కూష్మాణ్డవైనాయకయక్షరక్షోభూతగ్రహాంశ్చూర్ణయ చూర్ణయారీన్ ||24||
త్వం యాతుధానప్రమథప్రేతమాతృపిశాచవిప్రగ్రహఘోరదృష్టీన్|
దరేన్ద్ర విద్రావయ కృష్ణపూరితో భీమస్వనో‌రేర్హృదయాని కమ్పయన్ ||25||
త్వం తిగ్మధారాసివరారిసైన్యమీశప్రయుక్తో మమ ఛిన్ధి ఛిన్ధి|
చర్మఞ్ఛతచన్ద్ర ఛాదయ ద్విషామఘోనాం హర పాపచక్షుషామ్ ||26||
యన్నో భయం గ్రహేభ్యో భూత్ కేతుభ్యో నృభ్య ఏవ చ|
సరీసృపేభ్యో దంష్ట్రిభ్యో భూతేభ్యోం‌హోభ్య ఏవ వా ||27||
సర్వాణ్యేతాని భగన్నామరూపాస్త్రకీర్తనాత్|
ప్రయాన్తు సఙ్క్షయం సద్యో యే నః శ్రేయః ప్రతీపకాః ||28||
గరూడో భగవాన్ స్తోత్రస్తోభశ్ఛన్దోమయః ప్రభుః|
రక్షత్వశేషకృచ్ఛ్రేభ్యో విష్వక్సేనః స్వనామభిః ||29||
సర్వాపద్భ్యో హరేర్నామరూపయానాయుధాని నః|
బుద్ధిన్ద్రియమనః ప్రాణాన్ పాన్తు పార్షదభూషణాః ||30||
యథా హి భగవానేవ వస్తుతః సద్సచ్చ యత్|
సత్యనానేన నః సర్వే యాన్తు నాశముపాద్రవాః ||31||
యథైకాత్మ్యానుభావానాం వికల్పరహితః స్వయమ్|
భూషణాయుద్ధలిఙ్గాఖ్యా ధత్తే శక్తీః స్వమాయయా ||32||
తేనైవ సత్యమానేన సర్వఙ్ఞో భగవాన్ హరిః|
పాతు సర్వైః స్వరూపైర్నః సదా సర్వత్ర సర్వగః ||33 ||
విదిక్షు దిక్షూర్ధ్వమధః సమన్తాదన్తర్బహిర్భగవాన్ నారసింహః|
ప్రహాపయఁల్లోకభయం స్వనేన గ్రస్తసమస్తతేజాః ||34||
మఘవన్నిదమాఖ్యాతం వర్మ నారయణాత్మకమ్|
విజేష్యస్యఞ్జసా యేన దంశితో‌సురయూథపాన్ ||35||
ఏతద్ ధారయమాణస్తు యం యం పశ్యతి చక్షుషా|
పదా వా సంస్పృశేత్ సద్యః సాధ్వసాత్ స విముచ్యతే ||36||
న కుతశ్చిత భయం తస్య విద్యాం ధారయతో భవేత్|
రాజదస్యుగ్రహాదిభ్యో వ్యాఘ్రాదిభ్యశ్చ కర్హిచిత్ ||37||
ఇమాం విద్యాం పురా కశ్చిత్ కౌశికో ధారయన్ ద్విజః|
యోగధారణయా స్వాఙ్గం జహౌ స మరూధన్వని ||38||
తస్యోపరి విమానేన గన్ధర్వపతిరేకదా|
యయౌ చిత్రరథః స్త్రీర్భివృతో యత్ర ద్విజక్షయః ||39||
గగనాన్న్యపతత్ సద్యః సవిమానో హ్యవాక్ శిరాః|
స వాలఖిల్యవచనాదస్థీన్యాదాయ విస్మితః|
ప్రాస్య ప్రాచీసరస్వత్యాం స్నాత్వా ధామ స్వమన్వగాత్ ||40||
||శ్రీశుక ఉవాచ||
య ఇదం శృణుయాత్ కాలే యో ధారయతి చాదృతః|
తం నమస్యన్తి భూతాని ముచ్యతే సర్వతో భయాత్ ||41||
ఏతాం విద్యామధిగతో విశ్వరూపాచ్ఛతక్రతుః|
త్రైలోక్యలక్ష్మీం బుభుజే వినిర్జిత్య‌మృధేసురాన్ ||42||

||ఇతి శ్రీనారాయణకవచం సమ్పూర్ణమ్||