నారాయణ స్తోత్రం

రచనఆది శఙ్కరాచార్య
నారాయణ నారాయణ జయ గోవిన్ద హరే ||
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే ||

కరుణాపారావార వరుణాలయగమ్భీర నారాయణ || 1 ||
ఘననీరదసఙ్కాశ కృతకలికల్మషనాశన నారాయణ || 2 ||

యమునాతీరవిహార ధృతకౌస్తుభమణిహార నారాయణ || 3 ||
పీతామ్బరపరిధాన సురకళ్యాణనిధాన నారాయణ || 4 ||

మఞ్జులగుఞ్జాభూష మాయామానుషవేష నారాయణ || 5 ||
రాధాధరమధురసిక రజనీకరకులతిలక నారాయణ || 6 ||

మురళీగానవినోద వేదస్తుతభూపాద నారాయణ || 7 ||
బర్హినిబర్హాపీడ నటనాటకఫణిక్రీడ నారాయణ || 8 ||

వారిజభూషాభరణ రాజీవరుక్మిణీరమణ నారాయణ || 9 ||
జలరుహదళనిభనేత్ర జగదారమ్భకసూత్ర నారాయణ || 10 ||

పాతకరజనీసంహార కరుణాలయ మాముద్ధర నారాయణ || 1 ||
అఘ బకహయకంసారే కేశవ కృష్ణ మురారే నారాయణ || 12 ||

హాటకనిభపీతామ్బర అభయం కురు మే మావర నారాయణ || 13 ||
దశరథరాజకుమార దానవమదసంహార నారాయణ || 14 ||

గోవర్ధనగిరి రమణ గోపీమానసహరణ నారాయణ || 15 ||
సరయుతీరవిహార సజ్జన‌ఋషిమన్దార నారాయణ || 16 ||

విశ్వామిత్రమఖత్ర వివిధవరానుచరిత్ర నారాయణ || 17 ||
ధ్వజవజ్రాఙ్కుశపాద ధరణీసుతసహమోద నారాయణ || 18 ||

జనకసుతాప్రతిపాల జయ జయ సంస్మృతిలీల నారాయణ || 19 ||
దశరథవాగ్ధృతిభార దణ్డక వనసఞ్చార నారాయణ || 20 ||

ముష్టికచాణూరసంహార మునిమానసవిహార నారాయణ || 21 ||
వాలివినిగ్రహశౌర్య వరసుగ్రీవహితార్య నారాయణ || 22 ||

మాం మురళీకర ధీవర పాలయ పాలయ శ్రీధర నారాయణ || 23 ||
జలనిధి బన్ధన ధీర రావణకణ్ఠవిదార నారాయణ || 24 ||

తాటకమర్దన రామ నటగుణవివిధ సురామ నారాయణ || 25 ||
గౌతమపత్నీపూజన కరుణాఘనావలోకన నారాయణ || 26 ||

సమ్భ్రమసీతాహార సాకేతపురవిహార నారాయణ || 27 ||
అచలోద్ధృతచఞ్చత్కర భక్తానుగ్రహతత్పర నారాయణ || 28 ||

నైగమగానవినోద రక్షిత సుప్రహ్లాద నారాయణ || 29 ||
భారత యతవరశఙ్కర నామామృతమఖిలాన్తర నారాయణ || 30 ||