ఔషధస్నాన విధానమువలన గ్రహదోషములు నశించును

సూర్య గ్రహ దోషము తొలగుటకు: మణిశిల,ఏలుకలు, దేవదారు, కుంకుమ పువ్వు, వట్టివేళ్ళు, యష్టిమధుకము, ఎర్రపుష్పాలు, ఎర్రగన్నేరు పువ్వులు, జిల్లేడు పూలు _ ఈ వస్తువులను నీళ్ళూ వేసి కాచి, ఈ నీటితో స్నానము చేయవలెను. 

చంద్ర గ్రహ దోషము తొలగుటకు: గో మూత్రము,ఆవు పాలు,ఆవు పెరుగు,ఆవు పేడ,ఆవు నెయ్యి,శంఖములు,మోదుగ చెక్క,మంచిగంధములు,స్పటికము_ ఈ వస్తువులను నీళ్ళలో వేసి కాచి, ఆ నీటితో స్నానము చేయవలెను. 

కుజ గ్రహ దోషము: మారేడు పట్టూ, ఎర్రచందనము, ఎర్రపువ్వులు, ఇంగిలీకము, మాల్కంగినీ, సమూలంగా పొగడ పువ్వులు _ ఈ వస్తువులను నీళ్ళలో వేసి కాచినీటితో స్నానము చేయవలయును. 

బుధ గ్రహ దోషము: ఆవుపేడ,తక్కువ పరిమాణములో పండ్లు,గోరోచనము,తేనే,ముత్యములు బంగారము _ ఈ వస్తువులను నీళ్ళలో వేసి కాచి,ఆ నీటితో స్నానము చేయవలయును. 

గురు గ్రహదోషమునకు: మాలతీపువ్వులు, తెల్ల ఆవాలు, యష్టి మధుకం, తేనే _ వస్తువులను నీళ్ళలో వేసి కాచి, ఆ నీటితో స్నానము చేయవలయును. 

శుక్ర గ్రహదోషము: యాలుకలు,మణిశిల,శౌవర్చ లవణము,కుంకుమ పువ్వు_ ఈ వస్తువులను నీళ్ళలో వేసి కాచి,ఆ నీటితో స్నానము చేయవలయును. 

శని గ్రహ దోషము: నల్ల నువ్వులు, సుర్మరాయి, సాంబ్రాణి, సోపు, _ వస్తువులను నీళ్ళలో వేసి కాచి, ఆ నీటితో స్నానము చేయవలయును. 

రాహు గ్రహ దోషము: సాంబ్రాణి, నువ్వు చెట్టు ఆకులు, కస్తూరి, ఏనుగు దంతము (ఏనుగు దంతము లేకపొయినను తతిమ్మా వాటితో) _ ఈ వస్తువులను నీళ్ళలో వేసినీటితో స్నానము చేయవలయును. 

కేతు గ్రహ దోషము: సాంబ్రాణి,నువ్వుచెట్టు ఆకులు,ఏనుగు దంతం,మేజ మూత్రం ,మారేడు పట్ట_ ఈ వస్తువులను నీళ్ళలో వేసి కాచినీటితో స్నానం చేయవలెను.