దంపతులు అనురాగంగా ఉండడానికి


భర్త విడాకులు కావాలి అని కానీ , వేధిస్తున్న , మనస్థాపం తో ఉన్న , కలహాలు పడుతున్న , భార్య ఈ శ్లోకం లక్ష కి తక్కువ కాకుండా చదువుకుంటే ఇద్దరు మల్లి కలవటానికి , అన్యోన్యంగా గాఉండడానికి , సౌమ్యం గ ఉంటారు .