విష్ణు సూక్తం

ఓం విష్ణోర్నుకంవీర్యాణి ప్రవోచం యః పార్థివాని విమమే రాజాగ్‍మ్సి యో అస్కభాయదుత్తరగ్‍మ్ సధస్థంవిచక్రమాణస్త్రేధోరుగాయో విష్ణోరరాటమసి విష్ణోః పృష్ఠమసి విష్ణోః శ్నప్త్రేస్థో విష్ణోస్స్యూరసి విష్ణోర్ధ్రువమసి వైష్ణవమసి విష్ణవే త్వా ||
తదస్య ప్రియమభిపాథోఅశ్యామ్ | నరో యత్రదేవయవో మదన్తి | ఉరుక్రమస్య స హి బన్ధురిత్థా | విష్ణోపదే పరమే మధ్వ ఉథ్సః’ | ప్రతద్విష్ణుస్స్తవతే వీర్యా| మృగో న భీమః కుచరో గిరిష్ఠాః | యస్యోరుషుత్రిషు విక్రమణేషు | అధిక్షయన్తి భువనాని విశ్వా” | పరో మాత్రయా తనువావృధాన | న తేమహిత్వమన్వశ్నువన్తి ||
ఉభే తేవిద్మా రజసీ పృథివ్యా విష్ణోదేవత్వమ్ | పరమస్యవిథ్సే | విచక్రమే పృథివీమేష ఏతామ్ | క్షేత్రాయ విష్ణుర్మనుషే దశస్యన్ | ధ్రువాసోఅస్య కీరయో జనాసః | ఊరుక్షితిగ్‍మ్ సుజనిమాచకార | త్రిర్దేవః పృథివీమేష ఏతామ్ | విచక్రమే శతర్చసం మహిత్వా | ప్రవిష్ణురస్తు తవసస్తవీయాన్ | త్వేషగ్గ్ హ్యస్య స్థవిరస్య నామ’ ||
అతోదేవా అవన్తు నో యతో విష్ణుర్విచక్రమే | పృథివ్యాః సప్తధామభిః | ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నిదధే పదమ్ | సమూఢమస్య పాగ్‍మ్ సురే || త్రీణిపదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః | తతో ధర్మాణి ధారయన్’ | విష్ణోః కర్మాణి పశ్యత యతోవ్రతానిపస్పృశే | ఇన్ద్రస్య యుజ్యః సఖా” ||
తద్విష్ణోః పరమం పదగ్‍మ్ సదాపశ్యన్తి సూరయః’ | దివీవ చక్షురాతతమ్ | తద్విప్రాసో విపన్యవోజాగృవాగ్‍మ్ సస్సమిన్ధతే | విష్ణోర్యత్పరమం పదమ్ | పర్యాప్త్యా అనన్తరాయాయ సర్వస్తోమో‌తి రాత్ర ఉత్తమ మహర్భవతి సర్వస్యాప్త్యై సర్వస్య జిత్త్యై సర్వమేవ తేనాప్నోతి సర్వంజయతి ||
ఓం శాంతిః శాంతిః శాన్తిః’ ||